Έκθεση Πεπραγμένων της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών περιόδου από  14. 2. 2016 – 11.2.2017

Α΄. Δικονομικά δικαιώματα των πολιτών – Βελτίωση συνθηκών απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης 

        Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών κατά την ελεγχόμενη περίοδο διεκδίκησε δυναμικά τη βελτίωση της δικονομικής θέσης των πολιτών. Έχοντας επεξεργαστεί σειρά προτάσεων συμμετείχε αδιαλείπτως από τις αρχές του έτους 2016 έως τον Νοέμβριο του 2016 στις εργασίες ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία ρυθμίσεων για τη διοικητική δικαιοσύνη. Προτείναμε σειρά τροποποιήσεων της διοικητικής δικονομίας προς την κατεύθυνση βελτίωσης της απονομής της διοικητής δικαιοσύνης. Ο συσχετισμός στην επιτροπή, όπου η δύναμη ψήφου της Ένωσης ήταν μόλις 1/7, δεν επέτρεψε την αποδοχή όλων των προτάσεών μας, ενώ αντιθέτως υιοθετήθηκαν προτάσεις με τις οποίες διαφωνούμε. 

      Ωστόσο εμείς αξιοποιήσαμε την παρουσία μας στην επιτροπή. Καταρχάς αναδείξαμε θεσμικά για μία ακόμη φορά σοβαρά τρέχοντα προβλήματα της διοικητικής δίκης, όπως π.χ. η υποτίμηση της δικαστικής προστασίας και οι εν γένει δυσλειτουργίες που επέφεραν η γενίκευση των μονομελών συνθέσεων, η υποβάθμιση της προσωρινής δικαστικής προστασίας και η εισαγωγή της ενδικοφανούς διαδικασίας στις φορολογικές υποθέσεις. Κατ’ αποτέλεσμα πετύχαμε, με την επιμονή μας, σε ένα βαθμό την αποδοχή ορισμένων προτάσεών μας για πολύ σημαντικά ζητήματα. Έτσι μόνο ασήμαντη για τους πολίτες δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η διεύρυνση της αρμοδιότητας του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου έναντι του μονομελούς, η επαναφορά της αναστολής καθ’ εαυτής στις φορολογικές διαφορές και στις διαφορές με χρηματικό αντικείμενο και η κατάργηση της διάταξης του 209 Α του ΚΔΔ., η κατάργηση ορισμένων δικονομικών βαρών. Επίσης, όπως εκτιμάμε, αποτρέψαμε κάποιες αρνητικές – κατά τη δική μας φυσικά αντίληψη – εξελίξεις, όπως για παράδειγμα η προώθηση διάταξης περί έκδοσης απόφασης επί της έδρας για διαφορές που γεννώνται από την προσβολή ορισμένων προστίμων ή η συνέχιση της συζήτησης για την κατάργηση ή συγχώνευση διοικητικών δικαστηρίων. Ως παρεμπίπτουσα θετική συνέπεια, ενδυναμώθηκε η συλλογικότητα στο ζήτημα της συνδιαμόρφωσης των θέσεων της Ένωσης, δεδομένου ότι αφενός ζητήσαμε προτάσεις συναδέλφων – και πράγματι λαμβάναμε τέτοιες καθ’ όλο το έτος –, και αφετέρου συζητήσαμε δημόσια λύσεις για τα προβλήματα της διοικητικής δίκης οργανώνοντας δύο ανοιχτές συνελεύσεις με θέμα τη στάση της Ένωσης στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή.  

      Μετά την κατάθεση του σχετικού δικονομικού νομοσχεδίου στη Βουλή, και συγκεκριμένα στις 14.12.2016, η Ένωση κλήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής στα πλαίσια της ακρόασης φορέων. Είναι αξιοσημείωτο ότι κληθήκαμε σε ακρόαση τέτοιου επιπέδου τηλεφωνικά και αυθημερόν, μόλις λίγες ώρες πριν την ώρα της ακρόασης. Ωστόσο ενεργοποιήθηκε άμεσα, όλο το ΔΣ, και η Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ειρήνη Γιανναδάκη ανέπτυξε με επιχειρήματα τις θέσεις της Ένωσης ενώπιον της επιτροπής. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι ενδικοφανείς προσφυγές αποτελούν γραφειοκρατικό ανάχωμα στην πρόσβαση στο διοικητικό δικαστήριο, ότι ο θεσμός του εισηγητή δικαστή δεν πρόκειται να οδηγήσει σε επιτάχυνση της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης και ότι η Ένωση διαφωνεί με τη θέσπιση παραβόλου για την αναβολή καθόσον αρμόδιος για την κρίση της βασιμότητας του σχετικού αιτήματος είναι ο δικαστής, ο οποίος απορρίπτει τα αβάσιμα αιτήματα, οι δε διάδικοι δεν νοείται να εμποδίζονται  να ζητούν την αναβολή μιας υπόθεσης για σπουδαίο λόγο.  

         Στις 22.12.2016 τελικώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4446/2016, μάλιστα δε κατά παράβαση για μια ακόμη φορά κάθε κανόνα και δεοντολογία καλής νομοθέτησης, αφού περιέχει σοβαρές ρυθμίσεις πολλών και τελείως διαφορετικών αντικειμένων (αναμόρφωση Πτωχευτικού Κώδικα, τροποποιήσεις της διοικητικής δικονομίας, φορολογικές ρυθμίσεις κλπ.). Η Ένωσή μας και μετά την ψήφιση του νόμου έχει ήδη εκδηλώσει δημόσια, σε αρμονία άλλωστε με τη σύμφωνη αντίληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων, τις επιφυλάξεις της για την όποια συμβολή στην επιτάχυνση της απονομής  της δικαιοσύνης του νεοεισαχθέντος θεσμού του εισηγητή δικαστή, ενώ θα ενεργήσει εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών για να προτείνει και να πετύχει σχετικώς νομοθετική αλλαγή. Παράλληλα εμμένουμε σε όσες προτάσεις μας για δικονομικές βελτιώσεις δεν έγιναν αποδεκτές.  

Β΄.  Ασφαλιστικό

       Τη χρονιά που πέρασε κυριάρχησε η κοινωνική διαπάλη για το νέο Ασφαλιστικό που ήδη από το τέλος του 2015 είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση. Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εξέφρασε με επιχειρήματα τη συνολική αντίθεσή της στη λογική και το βασικό πλαίσιο του Ασφαλιστικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή στις 22.4.2016 από την κυβέρνηση και ακολούθως κατέστη νόμος του Κράτους (ν. 4387/2016). Ήδη άλλωστε από τον Ιανουάριο του 2016 η Ένωσή μας από κοινού με Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Ν.Σ.Κ. είχε αναλάβει πρωτοβουλία κοινών δράσεων όλων των δικαστικών ενώσεων, η οποία είχε καταλήξει στην πραγματοποίηση Ανοιχτής Συνέλευσης για το Ασφαλιστικό στο χώρο των διοικητικών δικαστηρίων Αθήνας. Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας εκείνης η Ένωσή μας πρωταγωνίστησε στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση στις 16.6.2016 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας Πανδικαστικής Συνέλευσης για το Ασφαλιστικό. Η Πανδικαστική αυτή Συνέλευση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία καθόσον αναδείχθηκε η σοβαρή υποβάθμιση της θέσης των δικαστικών λειτουργών και των μελών του ΝΣΚ, εν ενεργεία και συνταξιούχων, που επήλθε μετά την ψήφιση των ν. 4387/2016 και 4389/2016, ενώ καταδείχθηκαν οι αιτίες της υπονόμευσης του Ασφαλιστικού συστήματος (διαχρονική αξιοποίηση από το Κράτος των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων για σκοπούς άσχετους με το φυσικό τους προορισμό, εισφοροδιαφυγή, ανεργία, διαρκώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση των ασφαλιστικών Ταμείων). Οι δικαστικές ενώσεις δηλώσαμε σε όλους τους τόνους ότι θα διεκδικήσουμε την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των μελών μας τα οποία θίγονται από τα νέα μέτρα.

      Αλλά και στη συνέχεια με πολύμορφες παρεμβάσεις αναδείξαμε τη δραματική μείωση των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, την υποβάθμισή μας από την εφαρμογή των νέων ενιαίων κανόνων ασφάλισης παροχών των ασφαλισμένων του Δημοσίου και τις συνέπειες της προαιρετικής, εφεξής, και με αυξημένες εισφορές συνέχισης της ασφάλισης των «παλαιών ασφαλισμένων» δικαστών στον ΤΑΝ του ΕΤΑΑ. Αναδείξαμε όμως και συνολικά τις ανατροπές θεμελιωδών κατακτήσεων της Κοινωνικής Ασφάλισης που επέρχονται σε όλο το λαό, ενώ συμπαρασταθήκαμε στις κοινωνικές ομάδες που αντιστάθηκαν στην προώθηση αυτών των μέτρων.

     Επίσης συμβάλαμε όσο μπορούσαμε στην παροχή διευκρινήσεων στους συναδέλφους σχετικά με τις ρυθμίσεις του νέου ασφλιστικού και ιδίως αναφορικά με το ζήτημα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στον ΤΑΝ του πρώην ΤΝ των παλαιών ασφαλισμένων (προ της 31.12.1992). Από κοινού με τις άλλες δικαστικές ενώσεις, εξάλλου, ανατέθηκε στον εξειδικευμενο δικηγόρο κ. Δημήτριο Μπούρλο η εκπόνηση μελέτης, ιδίως αναφορικά με το ανωτέρω ζήτημα, αλλά και με τον υπολογισμό του ύψους της σύνταξης που θα απονέμεεται εφεξής στους δικαστικούς λειτουργούς. Η μελέτη αυτή ήδη δόθηκε σε όλους τους συναδέλφους.    

        Συναφώς η Ένωσή μας παρενέβη δύο φορές στη δημόσια συζήτηση για την αύξηση των ορίου αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών: Συνυπογράψαμε κοινό δελτίο τύπου με άλλες δικαστικές ενώσεις με το οποίο τονίσαμε ότι η συνταγματική διάταξη του άρθρου 88 παρ. 5 δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας και ως εκ τούτου τροποποίηση του ορίου αποχώρησης με τυπικό νόμο θα συνιστούσε παραβίαση του Συντάγματος. Τα ανωτέρω τα επαναλάβαμε με έμφαση στις  23.1.2017 σε δελτίο τύπου με αφορμή τη σύγκληση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με το όριο αποχώρησης. 

    Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί και η δημόσια παρέμβαση της Ένωσης  η οποία ανέδειξε το χαρακτήρα του λεγόμενου μηχανισμού αυτόματης περικοπής δαπανών (κόφτη) η ενεργοποίηση του οποίου θα αφορά μισθούς,  συντάξεις, αλλά και σημαντικές κοινωνικές δαπάνες 

   Η Ένωσή μας την επόμενη περίοδο οφείλει να διεκδικήσει βελτίωση/ανάκτηση βασικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Σε καθε περίπτωση,.σε συνεργασία και με τις άλλες δικαστικές ενώσεις, οφείλει να παράσχει συνδρομή στους εν ενεργεία και συνταξιούχους συναδέλφους που θα αμφισβητήσουν δικαστικά διάφορες ρυθμίσεις της νέας ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Γ΄. Μισθολογικό

     Ούτε αυτή τη χρονιά η κυβέρνηση υλοποίησε την υπόσχεση που είχαν δώσει προεκλογικά στις δικαστικές ενώσεις ως αρχηγοί των Κομμάτων τους τότε ο σημερινός Πρωθυπουργός και  ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας περί ρύθμισης της εκκρεμότητας των αναδρομικών. Εμείς θέσαμε εκ νέου το ζήτημα στα αρμόδια επιτελεία του Υπουργείου Οικονομικών, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην κοινή συνάντηση που είχαμε μαζί του όλες οι δικαστικές ενώσεις στις 16.9.2016.

      Σαν να μην έφτανε όμως αυτό η κυβέρνηση το 2016 δήλωσε καθαρά την πρόθεσή της για θέσπιση μισθολογίου δικαστικών λειτουργών δύο ταχυτήτων. Σε συνέχεια της επίσημης τοποθέτησης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορου Βερναδάκη, σύμφωνα με την οποία τα ειδικά μισθολόγια θα επανεξεταστούν από μηδενική βάση, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης στις 13.9.2016 έδωσε στο πλαίσιο συνάντησης που είχαμε μαζί του, ένα περίγραμμα των σχεδιασμών της κυβέρνησης. Η εκτίμηση που κάναμε αξιολογώντας τη συνάντηση αυτή, ήταν ότι σκοπείται η πρόβλεψη μειωμένων αποδοχών για τους νέους συναδέλφους, η πρόβλεψη, αντιθέτως, αυξημένων αποδοχών για δικαστές που η κυβέρνηση εκλαμβάνει ότι έχουν «θέσεις ευθύνης» και η χορήγηση προσωπικής διαφοράς στους ήδη υπηρετούντες. 

     Αντιδρώντας άμεσα το ΔΣ συγκάλεσε στις 4.10.2016 έκτακτη γενική συνέλευση  με θέμα το μισθολόγιο των δικαστών όπου επισημάνθηκε ιδίως ότι δεν νοείται η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ αποφασίστηκε ότι η κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου συνεπάγεται αυτομάτως τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αποφασίσουμε συλλογικά για τη στάση μας. Το ΔΣ δεσμεύεται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην πλησιέστερη μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω νομοσχεδίου πρόσφορη ημερομηνία.

      Έκτοτε τόσο στις διάφορες θεσμικές συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαμε, όσο και δημοσίως με επίσημες τοποθετήσεις (π.χ. στο χαιρετισμό στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κλπ.) έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρούμε ότι ορισμένοι μόνο δικαστές έχουν θέσεις ευθύνης. Εμμένουμε αταλάντευτα στη θέση ότι δεν αποδεχόμαστε «μισθολόγιο δύο ταχυτήτων» για τους δικαστικούς λειτουργούς. Είμαστε προετοιμασμένοι να επιχειρηματολογήσουμε θεσμικά όταν τυχόν η κυβέρνηση προωθήσει σχετικό νομοσχέδιο, αλλά και να αντιδράσουμε δυναμικά, αν χρειαστεί.

Δ΄. Φορολογικό

        Ως αποτέλεσμα πολύμορφων ενεργειών της Ένωσής μας, από κοινού με τις άλλες δικαστικές ενώσεις (δημόσια ανάδειξη του θέματος, αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους αρμόδιους παράγοντες της κυβέρνησης, αλλά και με την ηγεσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης), επιτεύχθηκε η συμμόρφωση της Ελληνικής Πολιτείας με την 89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος. Μετά την έκδοση των ΠΟΛ  1147/016 και 1161/2016 εγκυκλίων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών δρομολογήθηκε και ήδη σταδιακά υλοποιείται η επιστροφή στους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς του παρανόμως παρακρατηθέντος φόρου ποσοστού 25% επί των ακαθαρίστων εισοδημάτων μας το οποίο προέρχεται από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος για το οικονομικό έτος 2014 και τα φορολογικά έτη 2014 και 2015. Για το φορολογικό έτος 2016 η επιστροφή φόρου αναμένεται με την εκκαθάριση των φορολογικών μας δηλώσεων, ενώ ήδη από 1.1.2017 οι σχετικές εκκαθαρίσεις διενεργούνται απευθείας από τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών χωρίς τη μεσολάβηση των Δ.Ο.Υ. Παρακολουθούμε τις τελευταίες εβδομάδες με προσοχή την καθυστέρηση που παρατηρείται σε πολλές Δ.Ο.Υ. σχετικά με τη διενέργεια της εκκαθάρισης του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος των επίμαχων ετών με βάση τις πιο πάνω ΠΟΛ.

Ε΄. Επιστημονικές Εκδηλώσεις

     Η Ένωση την ελεγχόμενη περίοδο συνδιοργάνωσε σημαντικές επιστημονικές εκδηλώσεις: 

      Στις 8 και 9  Απριλίου 2016 η Ένωσή μας, συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, συνδιοργάνωσε μαζί του με μεγάλη επιτυχία διημερίδα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή: Επιστημονικές και νομικοπολιτικές όψεις του ζητήματος». Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Το ιδιαίτερο στοιχείο της διημερίδας, την οποία παρακολούθησαν πολλοί συνάδελφοι, συνίστατο στο ότι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής προσεγγίστηκε τόσο από νομικούς όσο και από καθηγητές φυσικής ή άλλων φυσικών επιστημών, όπως ο  παγκόσμιας κλάσης Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας κ. Χρήστος Ζερεφός. Από πλευράς διοικητικών δικαστών η Πρόεδρος Εφετών κ. Αγγελική Λαϊνιώτη προήδρευσε κατά τη δεύτερη συνεδρία της θεματικής ενότητας σχετικά με τις νομικοπολιτικές όψεις της κλιματικής αλλαγής. Κατά τη θεματική αυτή ενότητα ανέπτυξαν εισηγήσεις οι συνάδελφοι κ.κ. Κλεοπάτρα Καλλικάκη (Εφέτης ΔΔ), Μαρία Τσίτσου (Εφέτης ΔΔ) και Βαρβάρα Μπουκουβάλα (Πρωτοδίκης ΔΔ). 

      Στις 11 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκδήλωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (συνδιοργάνωση με εκδοτικό οίκο) για την παρουσίαση του Τιμητικού Τόμου που εκδόθηκε για τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την λειτουργία των Διοικητικών Δικαστηρίων. Την κύρια μέριμνα της οργάνωσης της εκδήλωσης, όσον αφορά το ΔΣ, είχε ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Καφφές.  Κατά την εκδήλωση, στην οποία προήδρευσε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Τιμητικού Τόμου κ. Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ, αναδείχθηκε τόσο από τους ομιλητές (τον κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο, Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τον  κ. Νικόλαο Κλαμαρή,  Ομότιμο Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη, Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Ευάγγελο Φορτσάκη, Καθηγητή Νομικής Σχολής και τ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών), όσο και από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικόλαο Σακελαρίου, τη Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Ευτυχία Φουντουλάκη και την Πρόεδρο της Ένωσης κ. Ειρήνη Γιανναδάκη, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό, η συμβολή των διοικητικών δικαστηρίων κατά την 50χρονη λειτουργία τους στον έλεγχο της νομιμότητας της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης.   

      Η Ένωση ευχαριστεί για μία ακόμη φορά όσους κατέθεσαν την συμβολή τους για την έκδοση του Τόμου.  Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συναδέλφους κ. κ. Φώτιο Κατσίγιαννη, Πρόεδρο Εφετών ΔΔ, Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρο Εφετών ΔΔ,  Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτη ΔΔ, Γεώργιο Καφφέ, Εφέτη ΔΔ, Νικούλα Μαρούλη, Πρωτοδίκη ΔΔ και Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκη ΔΔ που αποτέλεσαν την οργανωτική επιτροπή του Τιμητικού Τόμου και συνετέλεσαν αποφασιστικά στην έκδοσή του, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι Πρωτοδίκες ΔΔ κ.κ. Νικούλα Μαρούλη, Βαρβάρα Μπουκουβάλα και Μαριλένα Ειρηνάκη επιμελήθηκαν τα κείμενα του Τόμου.

       Στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2016 η Ένωσή μας συνδιοργάνωσε με το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας με μεγάλη επιτυχία στην Αίθουσα Συνεδρίων κεντρικού ξενοδοχείου της Λάρισας επιστημονικό Συνέδριο για το Ασφαλιστικό, το Προσφυγικό και άλλα σημαντικά ζητήματα της Διοικητικής Δίκης. Το Συνέδριο παρακολούθησαν, και μάλιστα με χρηματοδότηση της Ένωσης, περισσότεροι από 250 συνάδελφοι των διοικητικών δικαστηρίων. Οι εισηγήσεις, οι παρεμβάσεις των προεδρευόντων, η ανάπτυξη των Συμπερασμάτων του Συνεδρίου και οι παρεμβάσεις και τοποθετήσεις των συνέδρων αποτέλεσαν βάσεις προβληματισμού για πληθώρα θεμάτων τα οποία ήδη απασχολούν ή αναμένεται να απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τα διοικητικά δικαστήρια. Σημαντική παράμετρος η κοινή παρουσία στα πάνελ δικαστών και δικηγόρων, η οποία, σε συνδυασμό με την από κοινού επιλογή των προς ανάδειξη θεμάτων, συνέβαλε στην πολύπλευρη θεώρηση κρίσιμων ζητημάτων του Ασφαλιστικού, του Προσφυγικού και της Διοικητικής Δικονομίας. Από πλευράς διοικητικών δικαστών η Πρόεδρος Εφετών κ. Αγγελική Λαϊνιώτη προήδρευσε κατά τη συνεδρία για την προσφυγική κρίση. Εξάλλου, εισηγήσεις ανέπτυξαν οι συνάδελφοι κ.κ. Αρετή Γρηγορίου, Εφέτης ΔΔ, Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ, Ασπασία Καλαφάτη, Εφέτης ΔΔ, Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ, Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ, Μαρία Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ, Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ, καθώς και ο ομιλών ΓΓ, ενώ τα συμπεράσματα του Συνεδρίου ανέπτυξε η Πρωτοδίκης ΔΔ κ. Λαμπρινή Φακίτσα.  

      Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2016 η Ένωσή μας και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία συνέδριο με θέμα «Δικαστική Κατανόηση και Εφαρμογή των βασικών πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου». To συνέδριο, κάθε συνεδρία του οποίου συνοδεύτηκε από ομάδες εργασίας, παρακολούθησαν 119 διοικητικοί δικαστές από όλη την Ελλάδα. Στην οργανωτική επιτροπή από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν το μέλος του ΔΣ και υπεύθυνη διεθνών σχέσεων κ. Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ. , η οποία ανέπτυξε και εισήγηση, και οι κ. κ. Πολυτίμη Φρύδα, Πρωτοδίκης ΔΔ, Σοφία Ρέτσα, Πάρεδρος ΔΔ και Πετρούλα Δροσινού, Πάρεδρος ΔΔ. 

    Τέλος, και κατά την ελεγχόμενη περίοδο πολλοί συνάδελφοι συμμετείχαν ως ομιλητές – εισηγητές σε ημερίδες ή εκδηλώσεις που οργάνωσαν τρίτοι φορείς.   

Στ΄. Πόθεν έσχες

       H Ένωσή μας στις 10.11.2016 από κοινού με άλλες δικαστικές ενώσεις κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αρ. 1846/13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 3300/13.10.2016), καθώς και αίτηση αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από τους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της εν λόγω αίτησης ακύρωσης. 

     Με την αίτηση ακύρωσης υποστηρίξαμε, μεταξύ άλλων λόγων, ότι οι διατάξεις της προσβαλλόμενης απόφασης που αναθέτουν τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών σε όργανο μη συγκροτούμενο τουλάχιστον κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αλλά και με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, ότι οι ρυθμίσεις που διαφοροποιούν τις υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών των Ανωτάτων Δικαστηρίων σε σχέση με τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς, αλλά και αυτές που προβλέπουν υποχρεωτικό έλεγχο μόνο για τους πρώτους  αντίκεινται στην αρχή της ισότητας, ότι η ρύθμιση για δήλωση περιουσιακών στοιχείων (μετρητών και αντικειμένων αξίας) φυλασσόμενων εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων συνιστά αντισυνταγματική προσβολή του ατομικού δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι οι ρυθμίσεις περί ηλεκτρονικής υποβολής προσβάλλουν το ατομικό δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων ως και το δικαίωμα στην προσωπικότητα λόγω του κινδύνου διαρροής και δημοσιοποίησης των προσωπικών στοιχείων των υπόχρεων.

     Με την 373/2016 απόφαση της  Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η προαναφερόμενη αίτηση αναστολής έγινε δεκτή και  διατάχθηκε ως κατάλληλο μέτρο η αναστολή της υποχρέωσης των δικαστικών λειτουργών να υποβάλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (χρήση 2015) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της οικείας αίτησης ακύρωσης που ασκήθηκε κατά της ως άνω ΚΥΑ. , αναστολή η οποία περιλαμβάνει και την περίπτωση κατά την οποία δικαστικός λειτουργός είναι σύζυγος προσώπου που υπέχει αυτοτελή υποχρέωση υποβολής δήλωσης υπό την έννοια ότι στις  Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. του αυτοτελώς υπόχρεου προσώπου δεν θα περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα στοιχεία του δικαστικού λειτουργού.

Ζ΄. Λοιπά υπηρεσιακά δικαιώματα των δικαστών  

       Την περίοδο που πέρασε η Ένωσή μας ενέμεινε στο αίτημα κατάργησης των ρυθμίσεων του άρθρου 86 παρ. 2 του ν. 4055/2012 που τροποποίησε το  άρθρο 17 του ΚΟΔΚΔΛ με αποτέλεσμα οι τροποποιήσεις των κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας όλων των δικαστηρίων να ισχύουν μόνο μετά από έγκριση των Ολομελειών των Ανώτατων Δικαστηρίων. Επίσης επιμείναμε στην κατάργηση των απαξιωτικών για τους δικαστές ρυθμίσεων του άρθρου 90 του ν.4055/2012 περί περικοπής μισθού λόγω καθυστέρησης στην έκδοση των αποφάσεων, καθώς και στην κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 89 του ν. 4055/2012, που έθεσε περιορισμούς στην χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου [ως προς το ζήτημα αυτό αναδείξαμε ότι οι εν λόγω περιορισμοί αντιστρατεύονται τις ρυθμίσεις των παρ. 1 και 5 του Συντάγματος, την αρχή της ισότητας, αλλά και την Οδηγία 2010/18 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας – πλαισίου γα τη γονική άδεια]. Επιμείναμε επίσης στην άρση του κωλύματος υπηρεσίας δικαστικού λειτουργού σε δικαστήριο  στην  περιφέρεια του οποίου είναι διορισμένος ως δικηγόρος σύζυγος ή συγγενής του μέχρι δεύτερου  βαθμού (άρθρο 42 παρ. 5 του ΚΟΔΚΔΛ), πέραν των δικαστηρίων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, και για τα δικαστήρια των πόλεων Πάτρας, Λάρισας, Βόλου, Ηρακλείου, Ρόδου, Χανίων και Ιωαννίνων. Παρά τα υπομνήματα που έχουμε καταθέσει αλλά και επανακαταθέσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τη δημόσια έκθεση των θέσεών μας επί των ανωτέρω ζητημάτων, η κυβέρνηση έχει αφήσει ανέγγιχτο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Αντιθέτως, παρενέβη αιφνιδίως στον Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (και μάλιστα σε άσχετο νομοσχέδιο και χωρίς να προηγηθεί διάλογος ή έστω ενημέρωση των ενώσεων) και τροποποίησε το πλαίσιο των  αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διεύθυνσης των δικαστηρίων. Το τελευταίο αυτό γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ένωσής μας, η οποία σε κοινή δημόσια τοποθέτηση με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ανέδειξε την απαράδεκτη μεθόδευση και ζήτησε την απόσυρση της προτεινόμενης διάταξης. Το τελευταίο τούτο ζήτημα, που η Ένωση το θεωρεί ενταγμένο στο συνολικό πρόβλημα της κακής νομοθέτησης, το θέσαμε ως τέτοιο (δηλ. ως κακή νομοθέτηση – και όχι ως ουσία)  και στις συναντήσεις με τη ηγεσία όλων των πολιτικών δυνάμεων της Βουλής. 

    Άλλωστε, όπως τονίσαμε επανειλημμένα, η ουσία του ζητήματος (για το οποίο υπάρχουν διάφορες απόψεις) θα έπρεπε να συζητηθεί στη συσταθείσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. στην οποία έχουμε κληθεί και θα συμμετάσχουμε. Προς τούτο ορίστηκαν ως εκπρόσωποι της Ένωσης στην εν λόγω νομοπαρασκευαστική επιτροπή ο κ. Παναγιώτης Δανιάς, Εφέτης ΔΔ (τακτικό μέλος) και ο ομιλών ΓΓ (αναπληρωματικό). Ενόψει της επικείμενης έναρξης των εργασιών της εν λόγω νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, άλλωστε, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι μεταξύ των πρώτων ζητημάτων που εμείς θα θέσουμε θα είναι αυτό της ενδυνάμωσης του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων, ενώ σε άμεση προτεραιότητα θα είναι όλα τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν (κατάργηση ή τροποποίηση απαξιωτικών διατάξεων άρθρου 86 παρ. 2 του ν. 4055/2012, γονική άδεια, ορθολογικός επαναπροσδιορισμός των κωλυμάτων εντοπιότητας κλπ.) . Επίσης το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα συγχώνευσης ή κατάργησης διοικητικών δικαστηρίων (αν και κατά τη γνώμη μας το ζήτημα αυτό δεν άπτεται του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.) η θέση της Ένωσης θα είναι η εναντίωση σε κάθε τέτοια απόπειρα. Τούτο διότι, κατά την ομόφωνη αντίληψη του ΔΣ, που θα καταδειχθεί και στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η κατάργηση ή η συγχώνευση των υφιστάμενων διοικητικών δικαστηρίων αποθαρρύνει τους πολίτες ακόμη περισσότερο να προσφύγουν στη διοικητική δικαιοσύνη. Το ΔΣ έχει την άποψη, εξάλλου, την οποία επίσης θα καταδείξουμε στην επιτροπή, ότι η όποια μείωση εισροής υποθέσεων σε ορισμένα διοικητικά δικαστήρια (πέραν του ότι δεν προβλέπεται με βεβαιότητα ως σταθερή τάση) συνδέεται με την οικονομική κρίση και την αδυναμία των πολιτών να αντιμετωπίσουν το κόστος της δίκης, με την αύξηση των δικονομικών βαρών, με την υποβάθμιση της Διοίκησης (π.χ. συγχώνευση υπηρεσιών) κα. Συναφώς, το ΔΣ δεσμεύθηκε ότι θα ενημερώνει τους συναδέλφους συστηματικά για τη στάση του στην επιτροπή και θα ζητά τη γνώμη των συναδέλφων [η καθυστέρηση εκ μέρους του Υπουργείου στην έναρξη των εργασιών της επιτροπής καθιστά αντικειμενικά τη στάση της Ένωσης σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα ευθύνη του επόμενου ΔΣ].

         

Η΄. Χρηματοδότηση Δικαιοσύνης, νέες θέσεις δικαστικών λειτουργών, ελλείψεις δικαστικών υπαλλήλων και υλικοτεχνικών υποδομών, κτηριακό.  

           Ως αποτέλεσμα των συνεχών πιέσεων της Ένωσης προς την κυβέρνηση  επιτεύχθηκε μια μικρή αύξηση των θέσεων των παρέδρων πρωτοδικών (από 1.1.2017) και κων προέδρων εφετών και εφετών (από 16.9.2017)

        Καθ’ όλη την ελεγχόμενη περίοδο, εξάλλου, η Ένωση ενήργησε πιέζοντας όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξυμένο πρόβλημα της έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και των ελλείψεων σε υλικοτεχνικές υποδομές. 

        Επίσης πιέσαμε για την επίλυση του κτηριακού προβλήματος πολλών διοικητικών δικαστηρίων. 

      Γενικά ζητήσαμε κατ' επανάληψη στους αρμόδιους την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της Δικαιοσύνης. Ωστόσο η στάση της κυβέρνησης τόσο σε γενικό επίπεδο (κρατικού προϋπολογισμού), όσο και ενόψει ειδικότερων περιπτώσεων και αναγκών που προέκυψαν ήταν αποκαρδιωτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η Ένωσή μας αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την κάλυψη επειγουσών ελλείψεων και έκτακτων αναγκών. Ειδικότερα, το ΔΣ ενέκρινε τη συμμετοχή της Ένωσης στη δαπάνη συντήρησης ενός απινιδωτή ο οποίος βρίσκεται στο Διοικητικά Δικαστήρια Αθήνας (κατά πλειοψηφία) [το κόστος  επιμερίστηκε στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών, την Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων και το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας], στη δαπάνη οδοιπορικών εξόδων δικαστικών υπαλλήλων που θα μεταβούν σε επαρχιακά διοικητικά δικαστήρια για να συμβάλλουν στις εργασίες του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (κατά πλειοψηφία) και στη δαπάνη ενός μηχανήματος [εργαλειομηχανή] για τη διαμόρφωση υπηρεσιακών ταυτοτήτων για δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους (ομόφωνα).    

       Η Ένωσή μας, τέλος, παρακολούθησε και την ελεγχόμενη περίοδο την πρόοδο των εργασιών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη.

        

Θ΄ Σημαντικές επίσημες Επαφές - Εκπροσώπηση της Ένωσης σε επίσημες εκδηλώσεις 

       Στις 9.6.2016 εκπροσωπώντας την Ένωσή μας η Πρόεδρος κ. Ειρήνη Γιανναδάκη και ο ομιλών ΓΓ, μαζί με εκπροσώπους των άλλων δικαστικών ενώσεων συναντηθήκαμε με το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. κ. Δημήτρη Κουτσούμπα στην έδρα Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. στον Περισσό. 

          Στις 5.7.2016 η Πρόεδρος κ. Ειρήνη Γιανναδάκη με εκπροσώπους άλλων δικαστικών ενώσεων συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Ποταμιού κ. Σταύρο Θεοδωράκη στην έδρα του Κόμματος στην οδό Σεβαστουπόλεως. 

        Στις 14.7.2016 η Πρόεδρος της Ένωσης, ο ομιλών ΓΓ και το μέλος του ΔΣ κ. Αικατερίνη Κουτσοπούλου, μαζί με εκπροσώπους άλλων δικαστικών ενώσεων συναντηθήκαμε στις με την Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Φώφη Γεννηματά στα γραφεία της  Δημοκρατικής Συμπαράταξης στη Βουλή.  

       Στις 19.7. 2016 η Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ειρήνη Γιανναδάκη, ο ομιλών ΓΓ  και το μέλος του ΔΣ κ. Αικατερίνη Κουτσοπούλου, μαζί με εκπροσώπους των άλλων δικαστικών ενώσεων, συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στην έδρα της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρο Συγγρού. Στις 20.12.2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης νέα συνάντηση στην οποία συμμετείχε όλο το ΔΣ με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας  (Γραμματεία Επιστημονικών Φορέων του Κόμματος). 

     Στις 16.9.2016 η Πρόεδρος κ. Ειρήνη Γιανναδάκη και ο ομιλών ΓΓ με εκπροσώπους των άλλων δικαστικών ενώσεων συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο των ΑΝΕΛ και Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμένο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την Ένωσή μας εκπροσώπησαν.  

        Όλες αυτές οι συναντήσεις ήταν εποικοδομητικές. Οι πολιτικοί αρχηγοί και τα επιτελεία των Κομμάτων ενημερώθηκαν για τις θέσεις των δικαστικών ενώσεων σχετικά με τα θεσμικά προβλήματα της Δικαιοσύνης. Ιδίως αναφερθήκαμε στα κτιριακά προβλήματα, στα κενά σε δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους, στις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σημαντικό μέρος των πολιτών να προσφύγει στη Δικαιοσύνη συνεπεία των πολλών δικονομικών βαρών που έχουν θεσπιστεί κυρίως μετά το 2010. Τονίσαμε με έμφαση τον κακό τρόπο νομοθέτησης (συχνές ΠΝΠ, μπαράζ τροπολογιών, καταχρηστική εφαρμογή των διαδικασιών του κατεπείγοντος κα) αλλά και την απαράδεκτη πρακτική της εκτελεστικής εξουσίας να μην εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις όταν οι τελευταίες δικαιώνουν μισθολογικά αιτήματα εργαζομένων. Επίσης, εκφράσαμε επίσης τους προβληματισμούς μας για μια επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, που ενδεχομένως να αλλάξει σε αρνητική κατεύθυνση τη σημερινή διάρθρωση των δικαστηρίων. Ειδικά στη συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η περίπτωση παροχής της δυνατότητας στους δικαστικούς λειτουργούς να νοσηλεύονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Το ανωτέρω αίτημα των ενώσεων τείνει προς σταδιακή ικανοποίηση.  

    Η Ένωσή μας, εξάλλου, ήταν παρούσα στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στις 10.12.2016 και 27.11.2016 αντίστοιχα. 

     Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου συμμετείχαμε σε μια σειρά από κοινά διοικητικά συμβούλια με τις άλλες δικαστικές ενώσεις τα οποία είχα ως ημερήσια διάταξη μικρότερα ή μεγαλύτερα ζητήματα συμβάλλοντας και εμείς από τη μεριά μας στην ενδυνάμωση της κοινής δράσης όλων των ενώσεων.  

        Η Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ειρήνη Γιανναδάκη εκπροσώπησε την Ένωση στις 3.10.2016 στην καθιερωμένη εκδήλωση που έγινε στην Αίθουσα Γερουσίας της Παλαιάς Βουλής στα πλαίσια του πανελλήνιου Εορτασμού του πολιούχου των Αθηνών και προστάτη της Δικαιοσύνης Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, όπου εκφώνησε χαιρετισμό.

     Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Γεώργιος Καφφές εκπροσώπησε την Ένωση  κατά τη δοξολογία και τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.  

   

Ι΄. Διεθνείς δράσεις της Ένωσης 

   Κατά την ελεγχόμενη χρήση η Ένωση, εκτός από τη συνδιοργάνωση του συνεδρίου με θέμα «Δικαστική Κατανόηση και Εφαρμογή των βασικών πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου» το οποίο προαναφέρθηκε, είχε σταθερή παρουσία στις δραστηριότητες των διεθνών ενώσεων έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιμόρφωση των δικαστών. Μεγάλος αριθμός συναδέλφων συμμετείχε σε ευρωπαϊκές ημερίδες και συνέδρια σε τομείς του δικαίου ιδιαίτερου, ενόψει των τρεχουσών εξελίξεων, ενδιαφέροντος, όπως το δίκαιου του ασύλου και της μετανάστευσης.  

   Εξάλλου, η Διεθνής Ένωση Δικαστών Ασύλου (IARLJ), στην οποία το 2016 εγγράφηκαν ως μέλη Έλληνες διοικητικοί δικαστές, προσκάλεσε για πρώτη φορά την Ένωση στην ετήσια συνέλευσή της, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αυτής αφιερώθηκε στην Ελλάδα. 

ΙΑ΄Διάφορα  ζητήματα

      Κατά την ελεγχόμενη περίοδο το ΔΣ αντιμετώπισε με επιτυχία το πρόβλημα που επήλθε εξαιτίας διάστασης απόψεων μεταξύ της Ένωσης και της εταιρείας “ΙΝΤRASOFT INTERNASIONAL'' (Νόμος) σχετικά με τη χρήση της τράπεζας πληροφοριών, διάσταση που προέκυψε στο πλαίσιο μεγάλης, σε πολλές περιπτώσεις, υπέρβασης των προβλεπόμενων από τη σχετική σύμβαση ορίων χρήσης των συμβεβλημένων διοικητικών δικαστών. Σε συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας διευθετήθηκε το ζήτημα κατά τρόπο που αποφεύχθηκε η εφαρμογή των όρων της σύμβασης για χρονοχρέωση. 

ΙΒ΄. Νομικές ενέργειες

      Πέραν της αίτησης ακύρωσης και αναστολής που προαναφέρθηκε (πόθεν έσχες) η Ένωση παρακολουθεί την έκβαση παλαιάς υπόθεσης σχετικά με την ικανοποίηση αξίωσής της από εκδοτικό Οίκο.           

        

ΙΓ΄. Έκδοση εφημερίδας

       Κατά την ελεγχόμενη περίοδο εκδώσαμε ένα ακόμη Φύλλο του Βήματος των Διοικητικών Δικαστών το οποίο, κατά τη γνώμη μας, ήταν επιτυχημένο ως προς την ευρύτητα της ύλης.

ΙΔ΄. Εκδρομή – Λοιπά Πολιτιστικά

     Το καλοκαίρι που πέρασε η Ένωση διοργάνωσε και πραγματοποίησε, δύο εκδρομές στην Νότια Ιταλία, μία στα μέσα Ιουλίου και μία τον Αύγουστο. 

     Την μέριμνα της διοργάνωσης ανέλαβε ο Ταμίας κ. Παναγιώτης Δανιάς. Ευχαριστούμε την συνάδελφο Εφέτη ΔΔ κ. Αρετή Γρηγορίου, μέλος του ΔΣ της Ένωσης, που με σχετικό άρθρο της στην εφημερίδα της Ένωσης μας κατέγραψε λεπτομέρειες από την εκδρομή και παρέθεσε ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για τις περιοχές που οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν. 

       Η Ένωσή μας, εξάλλου, το καλοκαίρι που πέρασε συνέδραμε με μια μικρή οικονομική ενίσχυση συναδέλφους που έστειλαν τα παιδιά τους σε κατασκήνωση.

ΙΕ΄. Εσωτερική Οργάνωση – Ενδυνάμωση συλλογικών διαδικασιών

       Οι δικαστές και την ελεγχόμενη περίοδο ενημερώνονταν τακτικά στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις για τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και για τις δράσεις της Ένωσης. Ειδικά πρέπει να σημειωθεί η διαρκής ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις της Ένωσης στις εργασίες της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη διοικητική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να γίνει και τη επόμενη περίοδο κατά την οποία η Ένωση θα συμμετάσχει στις εργασίες άλλης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. 

    Η ιστοσελίδα της Ένωσης, εξάλλου, εξακολουθεί να φιλοξενεί στην οικεία στήλη απόψεις συναδέλφων. 

     

Επίλογος – Πρακτέα

    Ο χρόνος που ακολουθεί είναι πολύ κρίσιμος. Η περαιτέρω υλοποίηση του 3ου Μνημονίου συνεπάγεται νέα μέτρα σε βάρος του ελληνικού λαού, τα οποία ήδη εμμέσως πλην σαφώς προαναγγέλλονται, πολλά δε από τα οποία μας απειλούν άμεσα αφού αφορούν μειώσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις κοινωνικών δαπανών και αύξηση της φορολογίας. Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός από τη συμμόρφωση της Ελληνικής Πολιτείας με την 89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και την έκδοση των ΠΟΛ 1147/2016 και 1161/2016 εγκυκλίων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

    Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, αν επιθυμεί να αποτρέψει αρνητικές εξελίξεις, πρέπει να αποφύγει  συντεχνιακές λογικές και πρακτικές και να συνδυάσει την άμυνα σε κάθε νέα απόπειρα υποβάθμισής μας με τη συνεχή διεκδίκηση ανάκτησης βασικών δικαιωμάτων που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και που η απώλειά τους δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο της προόδου και της παραγωγικότητας της εργασίας της εποχής μας. Παράλληλα έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε να κινούμαστε στο δρόμο της διεκδίκησης αναβάθμισης των δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Η Ένωση, εξάλλου, οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την περίπτωση που θα ανοίξει το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Μιας αναθεώρησης που, όπως προκύπτει από όλε τις ενδείξεις, θα ενέχει σοβαρούς κινδύνους τόσο για θεμελιώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού (π.χ. συνδικαλιστικά δικαιώματα, απεργία κλπ.), όσο και για τη θεσμική μας θέση. Τούτο το τελευταίο, άλλωστε, κατέστη φανερό από την πρόσφατη δημόσια συζήτηση για αύξηση του ορίου αποχώρησης των δικαστών από την υπηρεσία. 

        Στις συνθήκες αυτές πρέπει να ενδυναμωθεί η συλλογική δράση των διοικητικών δικαστών. Οι διοικητικοί δικαστές, όπως άλλωστε και οι εργαζόμενοι όλων των άλλων κλάδων, πρέπει να απεγκλωβιστούν από τη λογική της ανάθεσης. Το ΔΣ οφείλει να ενημερώνει σταθερά τους συναδέλφους για όλα τα θέματα και να διευκολύνει τη συμμετοχή όλων στα κοινά. Η Ένωση πρέπει να είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο σε όλους τους συναδέλφους. Το ΔΣ οφείλει να αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της ΓΣ ως την ανώτερη διαδικασία συλλογικής εξέτασης των στρατηγικής σημασίας ζητημάτων που μας απασχολούν κάθε φορά. 

       Κλείνοντας θέλω να επαναλάβω αυτό που και πέρυσι από το ίδιο βήμα τόνισα. Στο παρόν συμβούλιο υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των μελών του για κεντρικά ζητήματα στρατηγικής. Καθένας μας λογοδοτεί στη συνείδησή του και φυσικά σε όλους εσάς. Όσα έπραξε και όσα δεν έπραξε, επομένως, αυτό το ΔΣ ήταν αποτέλεσμα του συσχετισμού εντός αυτού, της συνισταμένης διαφορετικών αντιλήψεων. Με αυτό το κριτήριο πρέπει να κρίνετε τα πεπραγμένα του ΔΣ και την περίοδο που πέρασε.   

      Βασίλης Φαϊτάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.