ΜΕΛΗ

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, όπως επίσης και τα μέλη της Επιτροπείας είναι μέλη της Ένωσης.


Όποιος δεν επιθυμεί να είναι μέλος μπορεί με αίτησή του να διαγραφεί από την Ένωση.

Τα μέλη είναι τακτικά και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αφού εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Έχουν επίσης το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης με γραπτή ή προφορική πρότασή τους προς το Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στην πρόταση αυτή κατά τον ίδιο τρόπο.      

Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που έχουν προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες στη Διοικητική Δικαιοσύνη ή στην Ένωση. Τα μέλη αυτά δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.   

Τα μέλη της Ένωσης διαγράφονται μετά από εισήγηση του Δ.Σ., με απόφαση της Γεν.Συνέλευσης, μόνο όταν αποδειχθεί ότι έχουν ενεργήσει αντίθετα με τις διατάξεις του καταστατικού και τους σκοπούς της Ένωσης ή για άλλο σπουδαίο λόγο που τον κρίνει η Γ.Σ. ή αν υπέβαλαν αίτηση διαγραφής.