Αθήνα, 28-2-2013

Αρ. Πρωτ.82

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας από το Δ.Σ., θέτουμε υπ’όψη σας ότι με έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης μας ζητήθηκε συνάντηση με τεχνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να συζητήσουμε για τα τρέχοντα προβλήματα της δικαιοσύνης και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι η Ένωση, για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τη δικαιοσύνη, βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα θεσμοθετημένα όργανα διοίκησης των Διοικητικών Δικαστηρίων και συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία η παραπάνω συνάντηση. 

     Μειοψήφησαν η Πρόεδρος Ειρ. Γιανναδάκη και ο Αντιπρόεδρος Γ. Καφφές, κατά την άποψη των οποίων –ιδίως την περίοδο αυτή- προέχει των θεωρητικών τοποθετήσεων η πρακτική επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο, και συνεπώς θα έπρεπε να γίνει η συνάντηση αυτή, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι όλες οι υπόλοιπες δικαστικές Ενώσεις αποδέχτηκαν την πρόσκληση και συναντήθηκαν ήδη με το παραπάνω κλιμάκιο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ