Αθήνα, 27-4-2013

αρ. πρωτ.146

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Με αφορμή το κατατεθέν προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013», με το οποίο, μεταξύ των άλλων, προωθείται η θεσμοθέτηση ενδικοφανούς διαδικασίας σε όλες τις φορολογικές διαφορές (Υποπαράγραφος Α 5 της Παραγράφου Α του άρθρου μόνου του νομοσχεδίου αυτού), η Ένωση Διοικητικών Δικαστών  έχει  την υποχρέωση να εκφέρει τις ακόλουθες σκέψεις. Η παραπάνω έμμεση μεταρρύθμιση της φορολογικής δικονομικής νομοθεσίας  επιχειρείται ως συνέχεια σειράς αλλαγών (ιδίως άρθρα 20 παρ. 1 και 34 του ν.3900/2010, άρθρο 4 ν.4051/2012.) που έχουν μεταβάλει σοβαρότατα το τοπίο της φορολογικής δικαστικής προστασίας από τη στιγμή που η Χώρα εισήλθε στην τροχιά της «οικονομικής κρίσης». Η διαδικασία της κατεπείγουσας ψήφισης, με την οποία εισάγεται το εν λόγω νομοσχέδιο, και μάλιστα υπό τη μορφή του ενός και μόνου άρθρου, αφενός θέτει εκποδών την εκ των ων ουκ άνευ για μία δημοκρατική κοινωνία προηγούμενη δημόσια διαβούλευση επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αφετέρου γεννά την εύλογη σκέψη ότι οι ρυθμίσεις αυτές συνδέονται άμεσα όχι με τη διευκόλυνση του έργου της δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται η αιτιολογική έκθεση, αλλά με την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Με δεδομένες τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αλλά και τα βαθιά πλήγματα που έχει δεχθεί στην οργάνωση και στελέχωσή της η δημόσια διοίκηση, η θεσπιζόμενη  με τις διατάξεις αυτές  διαδικασία, δεν μπορεί να προσφέρει λύση την κατεύθυνση της επιτάχυνσης απονομής της δικαιοσύνης, διότι είναι μέρος του προβλήματος. Έχει ενδιαφέρον να διατρέξει κανείς την  μέχρι σήμερα  αποτελεσματικότητα   των κατά καιρούς  συσταθεισών  επιτροπών  και των ενδικοφανών προσφυγών, που ασκούνται ενώπιόν τους . Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ανακυκλώνει και να μεγενθύνει το πρόβλημα σε μια περίοδο που οι αντοχές του πολίτη έχουν εξαντληθεί  και η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση αφόρητης πίεσης

  Ειδικότερα, επισημαίνουμε τους λόγους διοικητικής αναστολής της καταβολής του οφειλόμενου ποσού, αλλά και την υποχρέωση καταβολής του ημίσεος του οφειλόμενου ποσού πριν την ολοκλήρωση της οικείας διοικητικής διαδικασίας. Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές, και με το γράμμα του νόμου, ότι οι προβαλλόμενοι με την ενδικοφανή προσφυγή λόγοι οριοθετούν το αντικείμενο και της διοικητικής δίκης που θα επακολουθήσει, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ότι οφείλει να εκθέσει κατά την διοικητική διαδικασία όλους τους νομικούς και πραγματικούς του ισχυρισμούς . 

Προς την ίδια κατεύθυνση της παραγνώρισης της αξίας του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, εξάλλου, κινείται και η περιεχόμενη στο άρθρο  28 του σχεδίου νόμου  με τίτλο «Ενέχυρο-ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα εις βάρος του δημοσίου (…) και άλλες διατάξεις», ρύθμιση περί κατάργησης, κατόπιν προφορικής κλήσεως, δικών που εκκρεμούν, και αφορούν ιδίως άδειες παραμονής και απελάσεις αλλοδαπών πολιτών.

Σε αυτούς τους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς που διανύουμε, οι διοικητικοί δικαστές θεωρούμε υποχρέωσή μας να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη και δικαιούται αμεσότερης, και όχι δυσχερέστερης και υπό επιπρόσθετους όρους, πρόσβασης στη Δικαιοσύνη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ