Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους (11-6-2013)

ΦΕΚ A 140/2013 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 107

Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουρ¬γών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι τέσσερις (4) οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών, οι δεκαπέντε (15) των Εφετών, οι τέσσερις (4) των Προέδρων Πρωτοδικών και οι είκοσι πέντε (25) των Παρέδρων - Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας που συστήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2013 με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (Α'213), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 3994/2011 (Α'165) κατανέμονται στα Διοικητικά Εφετεία και Διοικητικά Πρωτοδικεία του Κράτους ως εξής:

Α) Προέδρων Εφετών

1. Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, οριζομένου

του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα πέντε (35).

2. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, οριζομένου

του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).

3. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, οριζομένου

του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).

Β) Εφετών

1. Έξι (6) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι τρεις (123).

2. Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα πέντε (35).

3. Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10).

4. Τρεις (3) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα οκτώ (38).

5. Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10).

Γ) Προέδρων Πρωτοδικών

1. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα πέντε (35).

2. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).

3. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα πέντε (15).

4. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δυο (2).

Δ) Πρωτοδικών - Παρέδρων

1. Επτά (7) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν εβδομήντα ένα (171).

2. Δύο (2) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5).

3. Εννέα (9) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα ένα (71).

4. Μια (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5).

5. Μια (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).

6. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).

7. Δύο (2) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα οκτώ (58).

8. Δύο (2) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6).